Fokuspunkter

Hvert skoleår har nogle fokuspunkter, vi ønsker at fremhæve og arbejde specifikt med det pågældende år.
 

Fokuspunkter 16/17

Fællesskab – Positiv deltagelse – Samarbejde

Vi vil fokusere på efterskoleopholdet som en værdifuld proces, hvor eleven udvikler både personlige, sociale og uddannelsesmæssige kompetencer.

Vi vil lære eleverne, at fællesskab gør stærk, at alle har en væsentlig rolle og ingen kan undværes. Vi vil gennem personlige samtaler vejlede den enkelte elev i at bidrage til fællesskabet og påtage sig personligt ansvar både for sig selv og andre. Vi vil lære eleverne at udvise respekt og tolerance overfor andre mennesker og give dem oplevelsen af at forskellighed gør verden rigere. Vi vil opmuntre til at anerkende egne og andres talenter og styrker, så disse kan komme i spil og give værdi i hverdagen. Gennem samtaler og samvær støttes eleverne i at erkende egne værdier og have respekt for egne og andres grænser.
Vi vil skabe sammenhold i kontaktgruppen gennem samtale, samvær, fælles arbejdsopgaver, fælles måltider og fælles oplevelser, og derved skabe tryghed, trivsel og ansvarlighed i forhold til gensidig omsorg. Vi vil gennemføre personlige udviklingssamtaler med alle elever. For elever med behov for særlig opmærksomhed iværksættes inklusionstiltag i samråd med forældrene, så disse elever støttes bedst muligt i at deltage i fællesskabet.

Vi vil lære eleverne, at aktiv og positiv deltagelse i alle dagligdagens gøremål skaber glæde og følelsen af at være værdifuld for andre. Vi vil opmuntre eleverne til at yde deres bedste både i undervisningen, på linjefagene og i de praktiske opgaver. 
Vi vil fremme det fælles ansvar overfor de fysiske rammer og vores fælles hverdag ved at give eleverne medansvar for praktiske opgaver og bruge personalet som rollemodeller. Vi vil inddrage eleverne i planlægning og afholdelse af div. større og mindre arrangementer, støtte elevrådets arbejde, opmuntre eleverne til at tage initiativer og aktivt tage ansvar, så de i praksis erfarer, at fælles engagement og opbakning er nødvendig for at få ting til at lykkes.

Gennem samarbejde i de enkelte faggrupper, på tværs af fag og personalegrupper, i alle de forskellige aktiviteter som et skoleår består af, vil vi have fokus på at udnytte personalets samlede resurser. Vi vil have fokus på erfaringsudveksling og vidensdeling, således at alle udvikler flest mulige kompetencer.
Vi vil samarbejde med forældre om at skabe de bedste forudsætninger for elevens trivsel og kontaktlæreren vil sørge for, at forældrene holdes ajour med deres barns udvikling.
Ligeledes vil vi i videst muligt omfang samarbejde med alle relevante uddannelsesinstitutioner for at sikre en god overgang til ungdomsuddannelserne.