Økonomi

Beregn prisen for opholdet her

 

Værdien af et efterskoleår kan selvfølgelig ikke gøres op i penge... men det er da rart at vide, hvor meget man som familie skal betale, når ens søn eller datter drager bort i 10 måneder.

Staten betaler en del af beløbet, og denne statsstøtte beregnes ud fra forældres indkomstgrundlag for indkomståret 2 år før skolestart. 
I får som forældre et skema til udfyldelse, hvorefter vi sørger for at ansøge om statsstøtte via SU-styrelsen. Derefter sendes betalingsopgørelsen til jer i maj/juni.

Udover skolepengene opkræver vi 1.200 kr. til skoledragt, sangbog m.m. Dette beløb betales senest d. 1. juni inden skolestart på kontonr .9210-1605834279.

Optagelse som elev på Ingstrup Efterskole er først gyldig, når administrationsgebyr på 1.200 kr og depositum 2.000 kr er betalt.
Administrationsgebyr opkræves ved indmeldelsen, depositum betales ved indmeldelsen.

Ved udmeldelse inden 1. marts (samme år som skolestart) vil der ske en tilbagebetaling af depositum: Hvis udmeldelse sker senere end denne dato mistes det fulde beløb.
Depositum tilbagebetales senest 2 uger efter skoleårets afslutning, såfremt opholdet gennemføres.

Afbrydelse af opholdet inden kursets afslutning skal ske skriftligt med 4 ugers varsel. Overholdes varslet, mistes kun depositum og administrationsgebyr.

Ved bortvisning på grund af misligholdelse af skolens regler eller afbrydelse af opholdet med mindre end 4 ugers skriftlig varsel, mistes depositum og administrationsgebyr, og der betales 2 ugers skolepenge uden statsstøtte.
I øvrigt henvises til oplysning om økonomiske forhold s. 2 af skolekontrakten.

Forsikring
Eleven skal under opholdet være dækket af en familieforsikring. Hvis denne ikke dækker skader forvoldt af eleven, skal familien selv påtage sig en sådan hæftelse sammen med eleven.

Supplerende støtte
Ingstrup Efterskole tilbyder i særlige tilfælde supplerende støtte, såfremt forældrene anmoder herom.
Mindst et af følgende kriterier skal dog være opfyldt:
- Uforudset hændelse, fx sygdom, ulykke eller ufrivillig nedgang i indkomst
- Tvillinger eller søskende på efterskole i samme skoleår
- Økonomiske eller sociale forhold, der gør at man ikke ser sig i stand til at betale den fulde egenbetaling.

Skriftlig ansøgning med begrundelse og relevante bilag sendes til skoles kontor.
Ansøgningerne vurderes individuelt af skolens ledelse.