Praktik på Ingstrup Efterskole

Vi tilbyder lærerstuderende en praktik, hvor: 

• Du i tæt samarbejde med lærere og medstuderende har mulighed for at få prøvet dig selv og din undervisningspraksis af på 9. eller 10. årgang.
• Du bliver en integreret del af lærerstaben og deltager på lige fod med de øvrige medarbejdere i diverse arbejdsopgaver.
• Du får en afvekslende arbejdsdag med mulighed for undervisning i obligatoriske fag, linjefag og valgfag samt deltagelse i måltider, vagtopgaver, fællesarrangementer, emneuger m.m.
• Du har mulighed for at blive indkvarteret på skolen og få en ”fuld og hel” efterskoleoplevelse.

Vi forventer af alle lærerstuderende, at: 
• Du er velforberedt og engageret.
• Du vil møde vores elever med autoritet, åbenhed og respekt.
• Du har en god portion humoristisk sans.

Kontakt:
Solveig Maj Madsen
Praktikansvarlig på IE
solveigmaj@hotmail.com

 

Uddannelsesplan for Ingstrup Efterskole - musik og idrætsefterskole – og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer

Grundoplysninger:

Navn: Ingstrup Efterskole

Adresse: Kettrupvej 121, 9480 Løkken

Telefon og mail: 98883443 og kontor@ingstrupefterskole.dk

Webadresse: www.ingstrupefterskole.dk

Kultur og særkende

 

Ad) Kultur og særkende som uddannelsessted:

 • Ingstrup Efterskole er en Grundtvigsk inspireret efterskole med en 9. klasse med tolærersystem samt fem 10. klasser (fire alm. 10.klasser og en 10probizz, som arbejder tværfagligt og projektorienteret)

Skolen har eksisteret siden 1980, hvor den startede i Ingstrup by, men efter to år flyttede skolen ud, hvor den er i dag.

Ingstrup Efterskole har et elevtal på 143 elever.

 • På Ingstrup Efterskole har vi stor fokus på vores linjefag samt den boglige undervisning. Vi har linjefagene musik, håndbold, fodbold, idrætslinjen, samt dance.
 • Du vil på Ingstrup Efterskole blive del af de pulserende efterskoleliv og være en del af både aftenvagter, arrangementer og weekendvagter.
 • Hvis du er i praktik i efteråret, vil det ikke være muligt at tilbyde idræt og fysik i 9. klasse. I 9. klasse arbejder vi semesteropdelt og dvs. at eleverne har de humanistiske fag før jul og de naturfaglige fag efter jul. Dog har vi en masse idrætslige linjefag, som man har mulighed for at deltage i, hvis man har idræt som linjefag.
 • Vi samarbejder med UCN Hjørring samt UCN Aalborg, hvor vi primært modtager studerende fra 3. praktikniveau. Derudover har vi et nystartet samarbejde med UCN Hjørring, hvor studerende fra modulet efterskolepædagogik har mulighed for at bruge os til undervisningsformål, spørgeskemaer, indsamling af empiri osv. Ingstrup Efterskole vil altid gerne være behjælpelig, hvad angår praktik, praksistilknytning samt professionsbachelorprojektet.

Praktik, organisering og formalia

Ansvar for praktikken

 • Skolelederen har det helt overordnede ansvar for praktikken på skolen.
 • Skolen har en praktikkoordinator (Solveig Maj Madsen). Denne koordinator varetager samarbejdet med læreruddannelsen og har det koordinerende ansvar for planlægningen af de studerendes praktik og efterfølgende ophold på praktikskolen.
 • Skolen sikrer, at praktiklærerne har linjefagsuddannelse/undervisningskompetence (eller tilsvarende) i de undervisningsfag, som de studerende har praktik i.

Samarbejde med de studerende

 • Senest en måned før praktikkens start mødes de studerende med skolens ledelse, praktikkoordinator og de udvalgte praktiklærere, hvor rammer og praktikskema for praktikforløbet aftales og gensidige krav og forventninger til praktikforløbet afklares.
 • Senest 14 dage før praktikstart præsenterer de studerende på baggrund af drøftelser med praktiklærerne deres planer for praktikforløbet.
 • Praktikvejlederen og de studerende laver forud for praktiksamarbejdet klare aftaler om praktiksamarbejdet, herunder om skriftlighed i planlægningen, vejledningstimernes afholdelse og ansvaret for dagsorden, de studerendes brug af praktikportfolio – herunder logbog eller praktikdagbog, indsamling af datamateriale under praktikforløbet og praktiklærerens rolle i de studerendes undervisning.
 • Under praktikforløbet støtter, modellerer og vejleder praktikvejlederen de studerende i arbejdet med at opfylde færdighedsmålene og kravene til portfolio på det pågældende praktikniveau.
 • På skolen gives de studerende mulighed for at dokumentere deres praktikarbejde bl.a. gennem videodokumentation. Hvis dette kræver tilladelse fra forældrene, støtter praktikvejlederen/praktikskolen de studerende i at indhente disse tilladelser.
 • Under eller evt. efter praktikforløbet tilbyder skolen, at de studerende kan deltage i skole-hjem samtaler og/eller andre forældrearrangementer med relevans for de studerendes studieforløb.
 • Praktiklæreren er de studerendes centrale samarbejdspartner på praktikskolen, men der ud over kan de studerende forvente, at særligt praktikkoordinatoren på skolen, men også det øvrige lærerteam omkring relevante klasser kan spille en aktiv rolle i samarbejdet og vejledningen omkring de studerendes praktikforløb

Studerende på skolen        

 • Praktikken tilrettelægges med udgangspunkt i ”model til tilrettelæggelse af praktik på praktikskolen”, som findes i praktiknøglen. Af modellen fremgår det, at den studerende i praktikforløbet både varetager en række læreropgaver (den praktiske dimension) og er studerende i praksis (den analytiske dimension).
 • Med henblik på mødepligt og evt. forfald underlægges de lærerstuderende de samme krav som skolens lærere. Tilsvarende forventes der den samme grad af deltagelse i undervisningen, møder, arrangementer og øvrige aktiviteter som for skolens lærere. En deltagelse, der sammen med studiekravene formuleret i praktikordningen for årgangen, svarer til et fuldtidsarbejde.
 • Tilstedeværelse på skolen aftales som en ramme, således at den studerende har lignende vilkår som lærerne med primær arbejdsplads på skolen samtidig med, at der bliver tid til og mulighed for at den studerende kan modtage vejledning på læreruddannelsen og kan gøre brug af CFU, bibliotek mv. i forhold til egen forberedelse og efterbehandling af undervisning og udarbejdelse af portfolio og praktikopgave.
 • Det forventes, at de studerende forud for praktik og samarbejdet på skolen, har orienteret sig i de relevante materialer om praktikordningen i læreruddannelsen.
 • Det forventes, at den studerendes undervisningsplaner og lektionsplaner er skriftliggjort forud for undervisningen/praktiktimerne - og at praktikvejlederen er bekendt med dem.

Evaluering og prøve

 • Praktikforløbet godkendes i portalen.
 • Efter hvert afsluttet praktikforløb indkalder praktikkoordinatoren de studerende og praktiklærerne til en fælles mundtlig evaluering
 • Skolen samarbejder med læreruddannelsen om gennemførsel af praktikprøverne.

Praktik og vejledning

Praktikskolen sikrer gennem udformningen af rammerne for praktik og praktiklærernes støtte og vejledning under praktikforløbet, at de studerende får mulighed at tilegne sig kompetencer i forhold til de tre praktikniveauer i læreruddannelsen.  Særligt vil færdighedsmålene for praktikken være i fokus her.

Kompetenceområdet ’didaktik’:

’Den studerende kan planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende’

Niveau 1.

 • Praktiklæreren støtter den studerende i udformning af undervisningsplaner. Det betyder, at hun modellerer/viser skriftlige forløbs- og lektionsplaner med mål- og evalueringsovervejelser. Desuden observerer hun systematisk de studerendes undervisning og udpeger centrale områder med henblik på vejledning.
 • Praktiklæreren viser strategier for iagttagelse af elever og deltager i redegørelsen for tegn på elevernes udbytte - på baggrund af de formulerede faglige og sociale mål for undervisningen.

Niveau 2.

 • Praktiklæreren modellerer/viser og diskuterer undervisningsplaner i relation til metoder, differentiering, læremidler og it.
 • Praktiklæreren modellerer/viser og diskuterer metoder til at evaluere undervisningsforløb og elevers læringsudbytte.

Niveau 3.

 • Praktiklæreren modellerer/viser og diskuterer undervisning i relation til samarbejdet om års- og elevplaner og støtter den studerende i indsamling af datamateriale til studieprocesser i læreruddannelsen – herunder bacheloropgaven?
 • Praktiklæreren støtter, vejleder og udfordrer de studerende i udviklingen af praksis på et fagdidaktisk og empirisk grundlag.

 

Kompetenceområdet ’klasseledelse’:

’Den studerende kan lede elevernes deltagelse i undervisningen´’

Niveau 1.

 • Praktiklæreren viser, hvordan hun selv organiserer og rammesætter sin undervisning i en klasse med elever med forskellige forudsætninger. 
 • Praktiklæreren støtter den studerende i at rammesætte og organisere egen undervisning i klassen for at fremme elevernes læringsudbytte.

Niveau 2.

 • Praktiklæreren støtter og vejleder den studerende i at udvikle elevernes sociale relationer og skabe et godt læringsmiljø.

Niveau 3.

 • PraktikIæreren støtter og vejleder de studerende i arbejdet med at lede inklusionsprocesser.

 

Kompetenceområdet ’relationsarbejde’:

’Den studerene kan kommunikere lærings- og trivselsfremkaldene med elever – og kommunikere med forældre om undervisningen og skolens formål’

Niveau 1.

 • Praktiklæreren støtter den studerende i at udvikle elevtrivsel og tilrettelægge motiverende læringsaktiviteter.
 • Praktiklæreren viser og vejleder de studerende i, hvordan hun kommunikerer med forældre og elever om og i undervisningen – både verbalt og nonverbalt.

Niveau 2.

 • Praktiklæreren støtter den studerende i at samarbejde dialogisk med elever og kolleger om justering af undervisningen og elevernes aktive deltagelse.
 • Praktiklæreren giver den studerende mulighed for at kommunikere skriftligt og mundtligt med forældrene - primært i relation til den gennemførte undervisning.

Niveau 3.

 • Praktiklæreren faciliterer den studerende i forskellige opgaver i relation til skole-hjemsamarbejdet med henblik på at udvikle klassens sociale liv og læring.