Værdigrundlag og Evaluering

Værdigrundlag

Vi anser det for vigtigt, at eleverne opdrages til respekt og ansvarlighed i forhold til sig selv og andre. Vi mener, at eleverne gennem det faglige og menneskelige engagement forberedes til videre uddannelse, ligesom deres virkelyst og evner til at indgå i et demokratisk samfund udvikles.

Formål

Ingstrup Efterskoles formål er at drive en efterskole der er grundtvigsk inspireret, og gennem kostskolens fællesskab og undervisningsformer give eleverne en personlig udvikling og modning, samt nye kundskaber. Det skal tilstræbes at skolen indgår som et naturligt led i det lokalsamfund, hvori den ligger.

Mål

At eleverne gennem efterskolens fællesskab, undervisning og samvær...

 • udvikler lyst til fortsat læring og uddannelse,samt tilegner sig nye kundskaber, færdigheder og gode studievaner
 • lærer at vise respekt for mennesker og miljø
 • udvikler tolerance, engagement og sociale kompetencer
 • udvikler selvtillid, selvværd og gode samarbejdsevner
 • udvikler almen dannelse, samt får forståelse for dansk kultur og værdier, samt for andre kulturer

At skolen og personalet konstant udvikler sig i forhold til både det interne og eksterne miljø og efterlever værdigrundlaget i ord og handling.

Praksis

 • En høj prioritering af boglige fag
 • En god og alsidig undervisning, ved dygtige undervisere    
 • En spændende og udfordrende liniefagsundervisning, hvor personlig udvikling og samvær med andre spiller en vigtig rolle.
 • Gode og tidssvarende fysiske rammer
 • En struktureret og afvekslende hverdag med obligatoriske fag, liniefag og valgfag
 • Fast daglig lektielæsning
 • Fællestimer og fællesaktiviteter der giver afveksling, oplevelser og dynamik i et grundtvigsk inspireret kostskoleliv
 • Forpligtende samvær der bygger på respekt, ansvarlighed, demokrati, åbenhed og tolerance, både i kontaktgrupper og i det store fællesskab
 • Fællesskab omkring praktiske arbejdsopgaver
 • Fællesoplevelser på skolen, på lejrskoler, ture mv.

 

Vi tilbyder udvikling af det hele menneske - i særdeleshed omkring nedenstående punkter:
 1. Boglige kompetencer (herunder arbejdsmoral og medansvar for egen læring)
 2. Kropslige, musiske og kreative kompetencer (herunder sundhed)
 3. Sociale kompetencer (herunder gode relationer, opgaveløsning, omsorg, empati og tilpasning)
 4. Personlige kompetencer (herunder ansvar, selvstændighed, initiativ og engagement)
Ad 1) Vi tilbyder motiverende undervisning med aktiv elevdeltagelse, hvor hver enkelt får mulighed for at udvikle sig. 
Undervisningen i 9.kl. sigter mod FSA og de gymnasiale ungdomsuddannelser.
Undervisningen i 10.kl. sigter mod FP10 og de gymnasiale ungdomsuddannelser.
Ad 2) Med udgangspunkt i elevens erfaringer med sit linjefag, videreudvikler vi dennes evne inden for det pågældende interesseområde vha. både teori og praksis.
Alle elever oplever glæde og fællesskab ved bevægelse, kreativitet og musik i kraft af fællestimer, fællessang og diverse valgfag.
Ad 3) Efterskolelivet fordrer en positiv og åben indstilling til andre mennesker. Via vores fælles dagligdag indgår elever og medarbejdere i forpligtende fællesskaber og forstår vigtigheden af den enkeltes rolle heri. Vi er interesserede i og anerkendende overfor både elever, forældre og kolleger.
I undervisningen og samværet fokuserer vi på vigtigheden af tolerence og fællesskab.
Ad 4) Forandringer i omgivelser og nye sociale kontakter udfordrer den enkelte til udvikling i tanke - og handlemåder.
Herunder modnes, selvstændiggøres og opnår man større bevidsthed om egne styrker og muligheder.

 

 Klik her for at se skolens vedtægter

 

Evaluering

Hvert år evaluerer personale og elever fokuspunkter og skoleårets afvikling. Derefter formuleres en fælles evaluering, som danner baggrund for planlægningen af de kommende skoleår.
 

Samlet evaluering af skoleåret 2017/18

Dette skoleår har været præget af god energi, engagement og gensidig respekt, og elevholdet har været velfungerende og hurtige til at tilpasse sig efterskolelivet. Der har kun været få konflikter og disse er blevet løst i et godt samarbejde mellem elever, skole og forældre.
Samarbejdet mellem alle medarbejdere har fungeret til alles tilfredshed, ligesom samarbejdet med forældrekredsen og bestyrelsen.

 Årets fokuspunkter: NÆRVÆR, ANSVARLIGHED OG TILLID er blevet evalueret gennem et spørgeskema, som 95 ud af 128 elever har besvaret (74%), samt ved samtaler med kontaktgruppeforældre og ved MUS-samtaler med personalet.

Nærvær: Gennem øget bevidsthed omkring brug af ny teknologi og ved at tilrettelægge computer- og telefonfri ”pauser”, har vi arbejdet med at gøre eleverne bevidste om værdien af at være nærværende i samværet med andre. Vi har fra tid til anden arrangeret fritidsaktiviteter med obligatorisk deltagelse, for at
få alle elever ud af værelserne og deltage i det sociale fællesskab. Disse ”pauser” kunne vi med fordel indlægge oftere, da eleverne her oplever en følelse af frihed og fællesskab. På spørgsmålet ”er du blevet bedre til at være nærværende i samvær med andre?” svarer 94% ”ja” eller ”ja, meget”. Næsten alle er blevet bedre til at tolerere og respektere andre og alle føler sig som en respekteret del af fællesskabet og har fået nye venner.
For at give eleverne en følelse af nærvær og samhørighed har kontaktgrupperne et fast bord i spisesalen, hvor de dagligt har et fællesskab omkring måltider. Kontaktlærer spiser med så ofte som muligt og har her mulighed for at følge med i elevernes hverdagsoplevelser. 83% af eleverne har fået den støtte, de har haft brug for af kontaktlæreren, mens 93% (også) har fået støtte fra andre lærere. 90% af eleverne synes, det har været positivt at have en makker-kontaktgruppe.

Ansvarlighed: Gennem de daglige pligter med rengøring og køkkentjans er eleverne blevet mere bevidste om, at et fællesskab kun fungerer, hvis alle bidrager. Alle elever angiver at være blevet bedre til at tage ansvar for fælles pligter. Mht. de boglige fag, så har 90% udviklet sig positivt og 98% svarer, at der har været den nødvendige ro og disciplin i timerne. På spørgsmålet om eleven har ydet sit bedste i undervisningen, svarer kun 6% ”ja, meget”, 35% svarer ”ja”, 49% ”i nogen grad” og 10% svarer ”nej”. Samtidig svarer 96%, at de har fået den nødvendige støtte og hjælp i undervisningen.
Vi har forsøgt at være gode rollemodeller og har gjort en indsats for at lære eleverne at spare på vand, varme og elektricitet – desværre kun med begrænset effekt. I forhold til aktiviteter og arrangementer er vi blevet bedre til at inddrage eleverne i planlægningen og give dem ansvar for afvikling af div. arrangementer, fx besøgsarrangementer, idrætsarrangementer, søskendeweekend, bedsteforældrebesøg o.lign.

Tillid: Vi har bestræbt os på at vise eleverne tillid og bevidst arbejdet på at skabe gode personlige relationer til hver enkelt elev. Et par gange i løbet af de første måneder har vi sikret os, at alle elever havde et tæt og tillidsfuldt forhold til mindst én lærer og har været opmærksomme på at etablere nærmere kontakt til de mere stille og tilbageholdende elever.
Vi har haft fokus på at skabe en atmosfære af ærlighed og gensidig tillid, hvor det er tilladt at fejle, blot man tager ansvar for det passerede og forsøger at rette op på det. Det er lykkes i vid udstrækning.