Regler og praktiske oplysninger

4.12.2019

 

Trivsel, adfærd og respekt

Adfærd: Alle forventes at deltage positivt og aktivt i alle aspekter af efterskolelivet. Når så mange bor sammen, er det nødvendigt at alle rydder op efter sig selv, viser hensyn og samarbejdsvilje samt forståelse for menneskers forskelligheder.
Alkohol: Ved mistanke testes eleven. Besiddelse og indtagelse af alkohol, når eleven er i skolens varetægt, medfører bortvisning.
Euforiserende stoffer: Ved mistanke testes eleven. Påvirket tilstand, besiddelse af eller indtagelse af euforiserende stoffer medfører øjeblikkelig bortvisning.
Hærværk: Forsætligt ødelagt inventar el. skader på bygninger erstattes af eleven.
Kontaktgruppe: Alle grupper består af 8-11 elever tilknyttet den samme lærer. Eleverne bor i nærheden af hinanden, er fælles om rengøringsområder og spiser sammen hver dag. Gruppen arrangerer aftenaktiviteter og et weekendprogram sammen med kontaktlæreren. Denne weekend skal de naturligvis være på skolen.
Kontaktlærer: Varetager fortrinsvis kommunikationen mellem skole og hjem, samt hjælper til med at sikre elevens trivsel. Kontakt så vidt muligt indenfor normal arbejdstid.
Køkken: Alle elever arbejder i køkkenet op til 10 dage i årets løb. Disse dage følger de ikke den almindelige undervisning, men skal selv sørge for at orientere sig om lektier og afleveringer.
Mobiltelefon: Telefonen må ikke benyttes under måltider, arrangementer mv. De to første uger af skoleåret er "telefonfri". Herefter aftales regler med elevholdet.
Måltider: Der serveres 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider. Der er mødepligt til måltiderne morgen og middag, som indtages i spisesalen ved faste pladser. Det forventes at almindelige bordmanerer overholdes og at man viser social og hensynsfuld adfærd.
Nattero: Der skal være helt ro efter kl. 23. Det forventes, at alle bliver på eget værelse efter godnat og forholder sig i ro.
Rengøring: Eleven er ansvarlig for eget værelse samt et fællesområde hele året.
Rygning: Skolen er røgfri. Rygning og besiddelse af tobaksprodukter er ikke tilladt.

Respekt: Alle forventes at vise respekt for deres medmennesker og de fysiske rammer.
 

Dagsrytme, weekends m.m.

Besøg udefra: Som hovedregel ikke på hverdage, men i weekender mellem kl. 11 og 23 er gæster velkomne efter aftale med vagtlæreren. Ønsker gæster at spise med betales 30 kr. pr. hovedmåltid. Overnatning er ikke mulig.
Dagsrytme: Morgenmad kl. 7.15, hvorefter der er undervisning frem til kl. 17.00, afbrudt af pauser kl. 10-10.30, 12 – 12.45 og 15-15.30. Der er rengøring hver dag kl. 9.30-10. Lektielæsning kl. 17-18. Aftensmad 18-18.45. Om aftenen er der mulighed for valgfag, aftenservering Kl. 21.15, kl. 22.00 er man i eget hus, 22.15 på eget værelse og kl. 22.30 siges godnat på alle værelser.
El-artikler: Man bedes begrænse antallet af elektriske apparater på værelset og prøve at dele af hensyn til el-kapaciteten. Spillekonsol, TV, køleskab, mikroovn mv. må ikke medbringes. Desuden bedes alle være opmærksomme på at slukke lys og anlæg inden værelset forlades.
Elevråd: Samarbejder med lærerne om forskellige arrangementer og er medansvarlige for planlægning og afvikling af fællesmøder.
Fester: Fester arrangeret af eleverne selv udenfor skolen på fridage eller i weekends er ikke skolens ansvar. Vi opfordrer til at forældre er til stede ved sådanne arrangementer
Fællesweekender: Alle elever skal være til stede hele weekenden. (Se kalenderen på hjemmesiden)
Forlængede weekender: Som kompensation for fællesweekender er der indlagt forlængede weekender, hvor enten mandag el. fredag er skolefri. Vi henstiller til at eleverne så vidt muligt rejser hjem disse weekender.
Forældrearrangementer: Der inviteres til div. arrangementer, forældremøder, foredrag mv. Se venligst kalender på skolens hjemmeside. .
Kalender: Se venligst skolens hjemmeside
Linjefagstur. Linjefagsturen til Berlin er inkluderet i skolepengene. Eleven skal medbringe det blå sygesikrings-bevis og pas.
Skitur: Skituren er inkluderet i skolepengene. Eleven skal medbringe det blå sygesikringsbevis og pas
Weekender: Eleverne har normalt fri fra fredag kl. 15.00 til søndag kl. 21.30, men det anbefales at tilbringe nogle af weekenderne på skolen. Ønsker eleven at blive på skolen den kommende weekend, meddeles dette senest onsdag kl.8.
 

Fysiske rammer

Idrætshal og – anlæg: Hal og forskellige baner må benyttes af alle, når der ikke foregår undervisning.
Internet: Der er internet på hele skolens område i dagtimerne. Kl. 20.00 slukkes det trådløse netværk i elevhusene.
Motionsrum: Må benyttes af alle efter introduktion.
Musikhuset: Alle elever må, efter introduktion, benytte lokalerne, når der ikke foregår undervisning.
Nøgler: Ved skoleårets start udleveres nøgle til værelse og værdiboks. Mistes nøglesæt betales kr. 390  for ny.  Alle elever skal være i besiddelse af nøgler.
Værelsesflytning: Der flyttes værelse efter efterårsferien, således at eleverne kommer til at lære flest muligt at kende. Forinden skal værelset tømmes og tjekkes for evt. skader. Eleven er ansvarlig for alt inventar, såvel løst som fast, og skal erstatte evt. skader.

Vedr. det faglige

Brobygning: Alle 10. klasser skal i brobygning i en uge.
Bøger: Udleveres i de enkelte fag. Bortkomne eller ødelagte bøger skal erstattes.
Computer: Eleverne skal medbringe bærbar computer med antivirusprogram og en forlængerledning.  Vi forbeholder os ret til at tjekke den for ulovlige downloads
Lektielæsning: En time hver dag er forbeholdt lektielæsning. Vagtlærerne tilbyder hjælp på alle værelser, hvor der skal være helt ro. Der er tilbud om lektiecafé, hvor en lærer står til rådighed med lektiehjælp. Skal flere elever forberede sig sammen kan det aftales at de sidder i et klasseværelse, musikelever i et øverum. Man bliver samme sted hele stilletimen.
 

Ved sygdom

Læge: Eleven skal medbringe det gule sygesikringskort. Planlagte lægebesøg skal arrangeres hos elevens egen læge. Kun akut tilsyn kan arrangeres af skolen.
Medicin: Har eleven behov for at tage dgl. medicin opbevares denne i aflåst boks på værelset eller på kontoret efter aftale med forstanderen.
Sygdom: Skønnes det til morgenkonsultationen at eleven er syg, skal eleven ligge i sengen resten af dagen. Mad vil blive bragt af værelseskammerat og vagtlærer vil tilse patienten i dagens løb. Er eleven alvorligt syg kontaktes hjemmet.
Tandlæge: Tandlægebesøg skal arrangeres i forlængede weekender hvis muligt. Eleven skal fortsætte hos sin egen skoletandlæge under opholdet.
 

Økonomi

Administrationsgebyr:  Kr. 1.200,- er betalt af alle ved indmeldelse.
Depositum: Udgør 2.000,00 kr. og er betalt af alle. Depositum tilbagebetales ca. 14 dage efter skoleårets afslutning med fradrag af beløb for evt. forvoldte skader. Afbrydes skoleåret i utide tilbagebetales depositum ikke.
Egenbetaling: Skolepengene udgør 2.325,- kr. pr. uge for skoleåret 2020/21. Herfra trækkes statstilskud, som kommer direkte til skolen. Det resterende beløb udgør egenbetalingen, og opdeles i 10 rater fra 1. august til 1. maj.
Værdier bedes i øvrigt opbevaret i aflåst boks på værelset.
Fysioterapi: Eleven tilbydes individuel screening og træningsprogram. Der opkræves kr. 600 sammen med 1. rate.
Fritagelser: Da eleverne modtager statsstøtte har de pligt til at være til stede under hele forløbet. Der vil derfor kun blive givet fri i særlige tilfælde. Ønsker forældrene at tage eleven ud af skolen pga. rejser el. lign. er de forpligtede til selv at betale den statsstøtte som skolen mister. Fritagelse aftales med kontor/forstander.
 

Andre praktiske oplysninger

Adresseliste: Lægges på forældreintra. Ønsker man ikke sin adresse på listen, meddeles dette kontoret inden 1. august. Adresseændringer bedes rettet på forældreintra løbende.
Forsikring: Alle elever skal være dækket af en familieforsikring. Dersom denne ikke dækker skader forvoldt af eleven, skal familien påtage sig en sådan hæftelse sammen med eleven. (se hjemmesiden)
Kontortider: Sekretærerne træffes dgl. 8.30-15. Kontoret er lukket i skoleferierne.
Post: Breve og pakker til eleverne uddeles under middagen.